DISTANCES PREČU IEGĀDES LĪGUMS

 

E-veikals www.tavasistema.lv – turpmāk Pārdevējs;
Visas preces un ražojumi – turpmāk Prece;
Persona, kas iegādājusies Preci no Pārdevēja – turpmāk Patērētājs.

 

 1. Garantijas gadījumi

LR un ES normatīvajos aktos noteiktajā termiņā garantijas gadījums iestājas, ja ir ievēroti šeit norādītie nosacījumi un, ja bojājumi radušies preces ražošanas procesā, un par tiem garantijas termiņa laikā ir informēts Pārdevējs. Patērētājam, kas iegādājies Preci no Pārdevēja, visā garantijas laikā ir tiesības uz Preces remontu garantijas darbnīcā, ievērojot šos garantijas noteikumus.

Uz Preci neattiecas garantijas apkalpošana (remonts) šādos gadījumos:

 • Precei nav saglabāta sākotnējā kvalitāte – precei ir mehāniski bojājumi, krišanas pēdas, vai tie radušies nepareizas uzglabāšanas un transportēšanas dēļ, kuru veicis pats Patērētājs.
 • Patērētājs nespēj Pārdevējam atgriezt preci tās sākotnējā komplektācijā;
 • Radušies bojājumi nekvalificētas uzstādīšanas dēļ (uzstādīšanas noteikumi ir pieejami pie Pārdevēja), ja to ir veicis pats Patērētājs vai cita trešā persona, izņemot Pārdevēju.
 • Netika ievēroti lietošanas noteikumi, kas norādīti lietošanas instrukcijā.
 • Konstatētas nekvalificētas iejaukšanās un/vai remonta pēdas, ja to ir veicis Patērētājs vai trešā persona.
 • Ražojums, kas paredzēts personiskām (sadzīves) vajadzībām, tika izmantots ražošanas un (vai) profesionāliem mērķiem, kā arī citiem mērķiem, kuri neatbilst tiešajam nolūkam.
 • Radies bojājums, Precē iekļūstot svešķermeņiem, šķidrumiem, kukaiņiem, grauzējiem u.t.t.
 • Bojājumu izraisījusi apkārtējā vide – kvēpi, dūmi, putekļi, mitrums, šķidrumi, nejauši ārēji faktori un dabas stihijas (zibens, lietavas, plūdi, vētra, uguns, zemestrīce u.c.).
 • Pircējs nav veicis ikgadējo tehnisko apkopi un/vai nav veicis samaksu par to.
 • Radies bojājums barojošā sprieguma (tajā skaitā ja bojājums ir rādījies barojoša sprieguma pažūšanas dēļ), telekomunikāciju, kabeļu tīklu neatbilstībai valsts standartiem, kā arī citu sadzīves un ārējo faktoru dēļ.
 • Radies bojājums, kuru izraisījusi nestandarta un/vai nekvalitatīvu materiālu, rezerves daļu, komplektējošo materiālu, piederumu (aksesuāru) lietošana.
 • Atklātas izmaiņas izstrādājuma konstrukcijā vai shēmā, kuras atšķiras no ražotāja noteiktajām.
 • Patērētājs nevar uzrādīt dokumentu, kas apliecina pirkumu no Pārdevēja (čeks, pavadzīme, kvīts, garantijas karte).

Garantija netiek attiecināta uz:

Preces plastmasas detaļām, lampām, spuldzēm, vadiem, motoriem, izlietojamiem materiāliem, piederumu komplektu (aksesuāriem) un barošanas elementiem, kā arī, ja nepieciešams mainīt lampas, baterijas, akumulatorus, drošinātājus, un citas Preces detaļas un piederumus, kuriem ir ierobežots resurss, ja šādu nomaiņu paredz konstrukcija un tā nav saistīta ar Preces izjaukšanu.

2. Atteikuma tiesības

Saskaņā ar Latvijas Republikas 2014.gada 20.maijā Ministru kabineta noteikumu Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu”, turpmāk tekstā – Noteikumi, kas izdoti saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 10. panta otro daļu, Patērētājs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 kalendāra dienu laikā, ja puses nav vienojušās par garāku termiņu, ievērojot Noteikumos minētās prasības. Saskaņā ar tiesību aizsardzības likuma 12. panta 6. daļu, Patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Atteikuma tiesības nevar realizēt, ja:

 • ir spēka situācija no viena vai vairākiem 1. punkta apakšpunktiem.
 • Patērētājs ir bojājis preces oriģinālo iepakojumu tiktāl, ka iepakojums vairs nav izmantojams preces drošai transportēšanai un uzglabāšanai;
 • Precei, kas ir bijusi iepakojumā, nav saglabāts oriģinālais iepakojums. Pircēja atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā pircējam ir pienākums saglabāt preces oriģinālo iepakojumu ar uz tā izvietotajām preču atšķirības zīmēm (sērijas numurs, preču kods, partijas numurs utt.). Ja atšķirības zīmes ir izvietotas uz plēves iepakojuma, tādā gadījumā jāsaglabā plēve.

3. Papildus noteikumi

 • Pārdevējs pēc Patērētāja pasūtījuma saņemšanas sniedz Patērētājam pasūtījuma apstiprinājumu.
 • Pārdevējs kopā ar preci piegādā Patērētājam preces garantijas noteikumus un lietošanas noteikumus valsts valodā.
 • Gadījumā, ja Patērētājs apmaksāja pasūtījumi un pēc tām tiek konstatēts, ka prece nav pieejama, Pārdevējs atgriež Patērētājam visu iemaksāto naudu ne vēlāk kā 30 kalendāro dienu laikā no pasūtījuma apmaksas dienas.
 • Patērētājs nodrošina iekārtas tehnisko apkopi, ko veic kvalificēti speciālisti (apkopi jāveic vismaz 1 reizi gadā).
 • Bojātās Preces nogādāšana pie Pārdevēja notiek uz Patērētāja rēķina.
 • Defekts tiek novērsts ne ilgāk kā 20 darba dienu laikā un ne mazāk kā 5 darba dienu laikā. Ja komplektējošās detaļas jāpasūt izgatavotāju firmā, tad remontu izpildes termiņš tiek atrunāts atsevišķi.
 • Gadījumā, ja puses vienojas par preces atgriešanu, bet Patērētājs nav saglabājis preces oriģinālo iepakojumu, Pārdevējs ir tiesīgs samazināt Patērētājam izmaksājamo naudas summu, iepriekš par to brīdinot Patērētāju.
 • Katrai precei ir ražotāja noteiktais garantijas termiņš, bet ne mazāks par Latvijas Republikas likumdošanā noteikto. Garantijas termiņš sākas ar PPR parakstīšanas dienu. Garantijas termiņš juridiskām personām tiek atrunāts atsevišķi, atkarībā no preces.

4. Nobeiguma noteikumi

Persona vai Uzņēmums, kas uzstādīja Preci, ir atbildīga par uzstādīšanas pareizību un kvalitāti. Lūdzam Jūs pievērst uzmanību tam, cik svarīgi ir pareizi uzstādīt Preci gan tā darbības drošumam, gan turpmākai pilnai garantijas apkalpošanai. Preces noregulēšana netiek iekļauta garantijas apkalpošanā.

Pārdevējs neuzņemas atbildību par iespējamo kaitējumu, kuru Prece tiešā vai netiešā veidā varētu nodarīt cilvēkiem, mājdzīvniekiem, mantai, gadījumā, ja tas noticis izstrādājuma uzstādīšanas, lietošanas instrukcijas un apstākļu neievērošanas gadījumā.

Ņemot vērā to, ka ražotāji regulāri uzlabo produkciju un atjauno tās specifikācijas un izmaina cenas, Pārdevēja sniegtajai informācijai www.tavasistema.lv e-veikalā ir iepazīšanas raksturs. Lūgums informāciju par konkrētu preci precizēt, rakstot uz e-pasta adresi info@tavasistema.lv vai zvanot pa tālruni +371 67323024.

Augstākminētie noteikumi, publicētie www.tavasistema.lv web-lapā ir distances līguma sastāvdaļa. Pirkuma līguma kopijas interneta veikals www.tavasistema.lv neuzglabā.